Pages

Wednesday, November 9, 2011

CONCURRENT REQUEST MONITORING QUERIES

SQL TO FIND OUT CONCURRENT REQUESTS CURRENTLY RUNNING:
**********************************************
set lines 180
set pages 1000
set verify off
undef spid
column req_id format 99999999999
column OPID format a10
column PPID format a8
column SPID format a8
column ST_CD format a1
column ph_cd format a1
column CNAME format a30
column event format a15
column user_name format a10
column program format a8
column serial# format 999999
column sid format 9999
column username format a8
select a.request_id "REQ_ID",a.oracle_process_id "OPID",a.os_process_id
"PPID",
e.user_concurrent_program_name "CNAME",
f.user_name,a.status_code "ST_CD",a.phase_code "PH_CD", b.username,b.sid,
b.serial#,b.program,g.event,
to_char(a.ACTUAL_START_DATE,'MON-DD-HH-MI-SS') START_DATE,
to_char(a.ACTUAL_COMPLETION_DATE,'MON-DD-HH-MI-SS') COMPL_DATE
from apps.fnd_concurrent_requests a,(select c.username,c.sid,c.serial#,
                        c.program,d.spid from v$session c, v$process d
                        where c.paddr=d.addr) b,
                        apps.fnd_concurrent_programs_tl e,
                        apps.fnd_user f,
                        v$session_wait g
                        where a.oracle_process_id=b.spid
                        and a.concurrent_program_id=e.concurrent_program_id
                        and e.language='US'
                        and a.requested_by=f.user_id
                        and b.sid=g.sid
            and a.status_code='R'
            and a.phase_code='R';

SQL TO FIND CONCURRENT REQUEST SID,OS PROCESS DETAILS BY REQUEST ID
*******************************************************************

select a.argument_text, a.phase_code, a.status_code, a.oracle_process_id "DB_PROCESS", a.OS_PROCESS_ID "MT_PROCESS", f.user_name
from apps.fnd_concurrent_requests a, apps.fnd_user f where request_id='&REQUEST_ID' and a.requested_by=f.user_id;

OR
==

SELECT C.SID, C.SERIAL#, A.PID
FROM   GV$PROCESS A, FND_CONCURRENT_REQUESTS B, GV$SESSION C
WHERE  B.ORACLE_PROCESS_ID = A.SPID
-- AND    B.REQUEST_ID like '%'
AND    B.REQUEST_ID =&x
AND    A.ADDR=C.PADDR;


SQL TO FIND THE CONCURRENT REQUEST TRACE FILE DETAILS (Input Request ID)
*************************************************************************

SELECT 'Request id: '||request_id ,
'Trace id: '||oracle_Process_id,
'Trace Flag: '||req.enable_trace,
'Trace Name: '||dest.value||'/'||lower(dbnm.value)||'_ora_'||oracle_process_id|
|'.trc',
--'Prog. Name: '||prog.user_concurrent_program_name,
'File Name: '||execname.execution_file_name|| execname.subroutine_name ,
'Status : '||decode(phase_code,'R','Running') ||'-'||decode(status_code,'R','Normal'),
'SID Serial: '||ses.sid||','|| ses.serial#, 'Module : '||ses.module
from
fnd_concurrent_requests req,
v$session ses,
v$process proc,
v$parameter dest,
v$parameter dbnm,
fnd_concurrent_programs_vl prog,
fnd_executables execname where req.request_id = &request
and req.oracle_process_id=proc.spid(+)
and proc.addr = ses.paddr(+)
and dest.name='user_dump_dest'
and dbnm.name='db_name'
and req.concurrent_program_id = prog.concurrent_program_id
and req.program_application_id = prog.application_id
and prog.application_id = execname.application_id
and prog.executable_id=execname.executable_id ;

3 comments:

 1. Hi Sir,
  Could you please update sql query for finding concurrent request details "from date" to "to date" from fnd_concurrent_requests table...
  as i need to backup the details of concurrent program request along with log and output files physically.(please provide unix command for finding request log and output files in between dates like '13-feb-12' to '26-feb-12'..

  Thank you in advance
  Ganesh

  ReplyDelete
 2. mình nhảy lên, mang theo nàng rất nhanh rời khỏi nơi này.

  Trên Nguyệt tinh, xuất hiện một người điên. Người này đầu tóc bù xù, trong miệng thường xuyên thốt lên hai chữ “Thiên ý”. Nơi hắn đi qua, hễ là yêu thú một khi cản đường, toàn bộ bỏ mình.

  - Thiên ý. Vương Lâm ta thắng thiên đạo, lại bị thiên ý trêu đùa…

  Một năm sau, một đêm mưa gió sấm sét, nơi cực đông Nguyệt tinh, trên đỉnh của một ngọn núi cao ngất trong mây, người điên này đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trời.
  dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật thành lập công ty
  Mưa trút xuống ào ào, rơi xuống mặt đất, rơi trên người hắn, theo hai má của hắn nhỏ xuống.

  - Vì sao sinh, vì sao tử…

  - Vương Lâm ta cả đời sống qua trong giết chóc, trong hóa phàm cảm ngộ sinh tử thiên đạo. Thấy sinh là sinh, thấy tử là tử, biết được mưa này từ trên trời rơi xuống, sinh ra từ trời, chết vào mặt đất…

  - Sự si tình của Chu Dật tiền bối. Sự thức tỉnh của tiên thi nữ

  ReplyDelete
 3. Oracle fusion financials online training institute we have our branch over all the India.
  Oracle Fusion Cloud PROCUREMENT Online Training in Hyderabad, Bangalore, Delhi, Chennai, Katakana, Pune,
  Mumbai, Ahmedabad, Gurgon, Noida, India, Dubai, UAE, USA, Kuwait, UK, Singapore, Saudi Arabia,
  Canada, Oracle Fusion Procurement Online Trainings
  Oracle Fusion procurement Training
  Oracle Fusion procurement Training

  ReplyDelete