Pages

Thursday, November 17, 2011

Usefull Unix/Linux commnads


1) To find a "word" or pattern in all files in a directory & subdirectories
find . -name "*" -exec grep -l {} \; -print
Example: belowsearching for word
find . -name "*" -exec grep -l dba {} \; -print

2)To find a class inside a set of Jar files
for i in 'find .-name *.jar'
do
if test 'jar -tvf $i|grep QualityObject.class'
then
ls $i
fi
done


3) To unzip all the patches in 1 directory in one go
for i in *.zip
do
unzip $i
done


4)To find the symbolic links that point to the old path in your oracle_home and appl_top.
This command is useful in cloning after restore from source to target that symbolic link are not pointing to source.
ls -al `find . -type l` | grep $OLD_PATH

5)To find all the text files that contains the old path at the UNIX level.
find . -type f -print|grep -v ":"|xargs file|grep "text"|awk '{FS=":"}{print $1}'|xargs grep -il $OLD_PATH

6) To Sort files based on Size of file in a Directory
Useful in finding out spaces issues
ls -l | sort -nrk 5 | more

7)How to check if a Port is listening for any Service
netstat -an | grep $PORTNO

1 comment:

 1. tử, mối tình cảm động của hai người bọn họ, hắn sinh nàng tử, hắn tử nàng sinh, khiến ta hiểu được hàm ý thấy sinh không phải sinh, thấy tử không phải tử…

  - Kiếp nạn trong tân sinh, khiến ta cảm nhận được sự biến hóa của sinh. Chu Như sinh tử bồi hồi, Uyển nhi trong sinh có tử, trong tử có sinh. Tất cả những điều này là thiên ý tạo hóa, lại khiến Vương Lâm ta rốt cuộc hiểu ra, thì ra, thấy sinh chính là sinh, thấy tử chính là tử!

  - Thời gian chín mươi năm, Uyển nhi, cảm ơn nàng khiến ta hiểu ra… Thì ra chuyện thế gian, mất đi liền để cho nó mất đi, tồn tại liền để cho nó tồn tại. dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật thành lập công ty

  - Giống như nước mưa này, nó sinh ra từ trời, nhưng lại không phải là chết vào mặt đất. Ở trong mặt đất, nó lại tân sinh, nó lại khiến thực vật sinh trưởng, lại khiến mưa bụi tràn ngập, loại biến hóa này, chính là sinh!

  - Ta không bỏ được hồn phách của cha mẹ, không bỏ được nàng rời đi. Mà trên thực tế, đối với cha mẹ ta không tận đạo hiếu. Đối với nàng ta đến bây giờ vẫn luôn thụ động.

  ReplyDelete