Pages

Tuesday, October 8, 2013

R12 - 12.2 Upgrade Step By Step

Upgrading from from 12.2.0 to 12.2.2 Step by Step

1) Reset FND_SQLNET_ACCESS to ALLOW_RESTRICTED

2) Apply mandatory fs_clone fix - Patch 17064510:R12.TXK.C

cd 17064510
adop phase=apply hotpatch=yes


3) Run Database Patch Checker to identify the patches required on the DB node.

From startCD/Disk1/rapidwiz/bin run the below as oracle user

$ ./addbptchk.sh

Enter the full path of rapidwiz location: /media/oracle/1222/1222_Stage

Enter $ORACLE_HOME value : /u01/TEST/oracle/11.2.0

Setting ORACLE_HOME to : /u01/TEST/oracle/11.2.0
Please confirm this is the correct value [y/n] :y

Enter database SID : TEST

Setting database SID to: TEST
Please confirm this is the correct SID [y/n] :y

Setting database context to: TEST_test.oracle.com
Please confirm this is the correct context [y/n] :n

Enter the correct db context : TEST_test

Setting database context to: TEST_test
Please confirm this is the correct context [y/n] :y

Looking for database context file /u01/TEST/oracle/11.2.0/appsutil/TEST_test.xml
Please confirm this is the correct file [y/n] :y

Found /u01/TEST/oracle/11.2.0/appsutil/TEST_test.xml...

The DB version is assumed to be 11.2.0.3.

 Pre-req Patch Testing Start Phase : Tue Sep 24 15:29:52 IST 2013
runProcess_1

Rapidwiz location from DB context file is /media/oracle/1222/1222_Stage/startCD/Disk1/rapidwiz

Copying templates to temp area

Executing Perl command:

perl -pi -e 's/txkTopology_R1220_DB11gR2_11202_Patches.xml/txkTopology_R1220_DB11gR2_11203.xml/g' 

Copying one-off patches to temp area

---------
----
---
---
Opatch is at the required version

All the required one-offs are present in Oracle Database Home

FINISHED Pre-req Patch Testing :  Tue Sep 24 15:32:07 IST 2013


4)Apply Database Patches from the above report , If there are any.


5)Apply below addtional Database Patches 

16702016 - ORA-7445 [KGLOBCL()+487]
16924879 - CLEAN UP OBSOLETE ORACLE/QSMA SYNONYMS FROM DB 11.2
17047617 - MERGE REQUEST ON TOP OF 11.2.0.3.0 FOR BUGS 15967134 12657924
17184721 - CLEAN UP OBSOLETE ORACLE/QSMA SYNONYMS POST INSTALL SCRIPT


6) Apply Application Tier Patches

i) Apply Consolidated Seed Table Upgrade Patch 16605855:12.2.0 (required for both VISION and PROD)

adop phase=apply hotpatch=yes


7) Applying the 12.2.2 AD and TXK Release Update Pack 


i) Download and unzip Oracle Applications DBA 12.2.2 Product Release Update Pack (R12.AD.C.Delta.2) , Patch 15955263.


Usage:

  1. Create $ORACLE_HOME/appsutil/admin on the database server.

  2. Copy the higher version of adgrants.sql (UNIX) to $ORACLE_HOME/appsutil/admin.
     
  4. Set the environment to point to ORACLE_HOME on the database server.

  5. Use SQL*Plus to run the script:

     UNIX:
     $ sqlplus /nolog
     SQL> @$ORACLE_HOME/appsutil/admin/adgrants.sql APPLSYS

cd 15955263   

$ adop phase=prepare

$ adop phase=apply ii)  Download and apply phase for R12.TXK.C.DELTA.2 Patch 15946788.

cd 15946788

$ adop phase=apply 

Note: R12.AD.C.DELTA.2 and R12.TXK.C.DELTA.2 must be applied in the same online patching cycle, without merging.

iii) Complete the online patching cycle by running the following commands in the order shown.

$ adop phase=finalize

-- Downtime Required Here

$ adop phase=cutover
$ adop phase=cleanup8) Apply the 12.2.2 Suite-Wide Release Update Pack


i)Start an online patching cycle.

adop phase=prepare

ii) Apply Oracle E-Business Suite Release 12.2.2 Patch 16207672 and Oracle E-Business Suite Release 12.2.2 Online Help Patch 16207673.

$ cd 16207672
adop phase=apply 

$ cd 16207673
adop phase=apply 


iii)Instantiate the Oracle HTTP Server configuration files ssl.conf and mod_wl_ohs.conf.

 Source the patch edition environment file:

. $PATCH_BASE/EBSapps/appl/APPS$CONTEXT_NAME.env


$ . $PATCH_BASE/EBSapps/appl/APPS$CONTEXT_NAME.env
$ $ADJVAPRG oracle.apps.ad.autoconfig.InstantiateFile -e $CONTEXT_FILE -d $FND_TOP/admin/driver/ohstmpl.drv -tmpl 

$FND_TOP/admin/template/ssl_conf_FMW.tmp
Enter the APPS password : 
$ $ADJVAPRG oracle.apps.ad.autoconfig.InstantiateFile -e $CONTEXT_FILE -d $FND_TOP/admin/driver/ohstmpl.drv -tmpl 

$FND_TOP/admin/template/mod_wl_ohs_conf_FMW.tmp
Enter the APPS password : 


4.  Complete the online patching cycle by running the following commands in the order shown

. $RUN_BASE/EBSapps/appl/APPS$CONTEXT_NAME.env
adop phase=finalize

--Downtime Required Here

adop phase=cutover
adop phase=cleanup

4)  Post-Update Steps

Synchronize file systems

adop phase=fs_clone

5 comments:

 1. dịch vụ quyết toán thuế
  khoá học kế toán thuế
  trung tâm kế toán
  dịch vụ báo cáo thuế
  Nguồn: tàng thư viên
  Năm ngày trôi qua, hôm nay Đoạn Vân đang thương lượng một việc với Ước Hàn.

  - Thiếu gia, người của chúng ta đã liên lạc với bộ lạc Tinh Linh và bộ
  lạc Ải Nhân! Năm Pháp sư Tinh Linh đại biểu cho Gia tộc đã tới Tinh Linh
  bộ lạc để đàm phán, thế nhưng bọn họ đều bị Tinh Linh bộ lạc bắt giam rồi!

  Ước Hàn bẩm báo với Đoạn Vân. Trước đây, Đoạn Vân đã cử người đi đến
  giao thiệp với Tinh Linh bộ lạc và Ải Nhân bộ lạc, hy vọng có thể mau
  chóng thu phục xong các bộ lạc ở A Nhĩ Ti Tư. Nếu chiếm được hai đại bộ
  lạc này, các thế lực lớn ở A Nhĩ Ti Tư cũng chỉ còn lại có một vài bộ
  lạc Thú Nhân ở phía Bắc và tộc Người khổng lồ.

  Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói:

  - Mười Tinh Linh của Gia tộc đều xuất thân từ đó cả, Tinh Linh bộ lạc
  tại sao lại giam giữ bọn họ nhỉ? Như vậy xem ra Tinh Linh bộ lạc không
  chịu quy thuận rồi, có lẽ việc này chắc phải có lý do gì đây? Ải Nhân bộ
  lạc thì sao?

  - Thiếu gia, chúng ta phái vài Ải Nhân trong Gia tộc tới đó, nhưng mà
  bọn họ cũng bị bắt giam cả rồi! - Ước Hàn trả lời cung kính .

  - Thật là phiền toái!


  dịch vụ kế toán nội bộ
  dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán
  chung cư eco green city
  kế toán cho giám đốc
  khoá học kế toán tổng hợp
  tiếng anh cho người đi làm
  khoá học kế toán excel
  forum rao vat
  mu private

  ReplyDelete
 2. Plumbing Sunshine Coast Reynolds Plumbing is a reputed and trusted name in Sunshine Coast, Brisbane. We are residential plumbers licensed and experienced in all kinds of plumbing systems. We have a team of expert professionals who are trained in the latest technology. Today, the residents of this area and adjacent areas choose us first for any plumbing and gas related needs because of our quality services.

  ReplyDelete
 3. Regards
  Sridevi Koduru (Senior Oracle Apps Trainer Oracleappstechnical.com)
  LinkedIn profile - https://in.linkedin.com/in/sridevi-koduru-9b876a8b
  Please Contact for One to One Online Training on Oracle Apps Technical, Financials, SCM, Oracle Manufacturing, OAF, ADF, SQL, PL/SQL, D2K at sridevikoduru@oracleappstechnical.com | +91 - 9581017828.

  ReplyDelete
 4. By reading this article I get a lot of lessons and this is very useful . cara menggugurkan kandungan

  ReplyDelete